مدارک ویزای اسپانیا

مدارک مورد نياز ويزای اسپانيا
كليه مدارک علاوه بر ترجمه اسپانيايی نياز به تائيديه دادگستری دارند.
1) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه­ های قبلی به همراه كپی از تمام صفحات گذرنامه حتی صفحات سفيد. الف) مدت اعتبار حداقل 1 سال از تاريخ ورود.
2) 6 قطعه عكس 3.5 x 4.5 رنگی، تمام رخ با زمينه سفيد، كامل از روبرو، بدون لبخند، بدون عينک ، حداكثر برای 6 ماه اخير
3) اصل شناسنامه و ترجمه به همراه كپی از كليه صفحات آن.
4) اصل و ترجمه گواهی حساب بانكی با مهر و امضاء بانک. ( ارائه گردش حساب و گواهی تمكن الزاميست.)
الف) حسابهای جاری: كاركرد سه ماه اخير.
*در صورت تعداد زياد تراكنش، ارائه گردش حساب 1 ماه گذشته كافی مي­باشد.
*در صورت نداشتن گردش حساب، گواهی موجودی حساب نيز قابل ارائه مي­باشد.
ب) سپرده ­های بانكی.
*ارائه گردش حساب به زبان انگليسی از طرف بانک، قابل قبول مي­باشد.
*بايد حداقل موجودی حساب يا سپرده برای هر نفر 500.000.000ريال باشد.
5) اصل و ترجمه سند مالكيت.
6) اصل و ترجمه مدارک شغلي:
الف) پزشكان: پروانه مطب، پروانه دائم پزشكی، كارت نظام پزشكی و دانش­نامه تحصيلی.
ب) وكلا: پروانه وكالت.
ج) مشاغل دولتی: حكم كارگزينی، آخرين فيش حقوقی و يا نامه از سازمان مربوطه با ذكر مدت اشتغال، ميزان حقوق دريافتی وتاييديه مرخصی، آخرين ليست بيمه.
د) بازنشسته ­ها: ارائه حكم بازنشستگی، ارائه آخرين فيش حقوقی.
ه) مشاغل غيردولتی: گواهی اشتغال به كار از شركت مربوطه و ارائه اصل آخرين روزنامه رسمی آن شركت.
و) در صورت خويش فرما بودن: جواز كسب / آگهی تأسيس.
ز) دانش آموزان، دانشجويان، معلمان، اساتيد و اعضاء هيئت علمی دانشگاه ( اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصيل يا اشتغال به كار ).
* جهت دانش آموزانی كه در سال تحصيلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال به تحصيل، ارائه اصل و ترجمه رضايت­نامه كتبی از مديريت مدرسه با ذكر تاريخ سفرالزامی مي­باشد.
7) برای فرزندان زير 18 سال كه بدون همراهی پدر، همچنين خانم های متأهل كه تنها سفر مي­كنند، رضايت­نامه محضری الزامی است.
8) مدارک شغلی همسر برای خانم­های خانه­ دار.
* حضور كليه مسافرين جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی مي­باشد.
* مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی مي­ماند.
* چک رمزدار يا ضمانت­نامه بانكی حداقل به مبلغ 500،000،000 ريال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات كه پس از بررسی مدارک در صورت نياز به ضمانت ­های بيشتر متعاقبا­ً اعلام مي­گردد.
* كليه مدارک نياز به 2 سری كپی در برگه A4 دارند.

ادامه مطلب ...