مدارک ویزای ایتالیا

مدارک مورد نياز ويزای ايتاليا
اصل و كپی گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار از زمان برگشت تور اصل و كپی ويزاهای شنگن قبلی يا ويزای كانادا-آمريكا-استراليا-انگلستان
اصل و كپی مدارک شغلی متقاضی به همراه ترجمه به زبان ايتاليايی يا انگليسی ليست 6 ماهه واريز حق بيمه تامين اجتماعی
معرفی نامه بيانگر ارتباط كاری و سمت فرد متقاضی در شركت يا سازمان مربوطه
مدارک شغلی:
*اعضای هيات مديره شركتها : اصل و كپی روزنامه رسمی (با تاريخ صدور كمتر از 3سال) به همراه آگهی آخرين تغييرات به انضمام نامه به زبان انگليسی معرفی روی سربرگ با مهر و امضای شركت
تغييرات احتمالی مربوط به تاسيس شركت يا يی گواهی از ثبت شركتها مبنی بر فعال بودن شركت حتی اگر تغييراتش به ثبت نرسيده باشد ارائه نماييد.
*كارمندان بخش خصوصی : مدارک بالا به انضمام معرفی نامه انگليسی از شركت، اصل و كپی سابقه بيمه شخص، ممهور به مهر سازمان تامين اجتماعی و ليست واريز حق بيمه به سازمان تامين اجتماعی مربوط به شش ماه آخر
*صاحبان حرف و مشاغل آزاد : اصل و كپی جواز كسب يا اصل و كپی پروانه بهره برداری يا اصل و كپی كارت بازرگانی به همراه رسيد آخرين پرداخت مالياتی
*كارت پرسنلی متقاضی نزديک سازمان دولتی يا نيمه دولتی
*كارت بازرگانی به همراه رسيد آخرين پرداخت مالياتی
*كادر پزشكی : اصل و كپی كارت نظام پزشكی و پروانه مطب
*مهندسين :اصل وكپی پروانه اشتغال و اصل و كپی كارت نظام مهندسی به همراه روزنامه رسمی يا سابقه بيمه
*اعضای هيات علمی دانشگاه : اصل و كپی كارت پرسنلی و اصل و كپی حكم استخدامی و فيش حقوقی
*كارمندان دواير دولتی : اصل و كپی كارت پرسنلی و اصل و كپی حكم استخدام و كپی فيش حقوقی و معرفی نامه بيانگرارتباط كاری و سمت فرد متقاضی در شركت يا سازمان مربوطه
*دانشجويان و دانش آموزان:گواهی اشتغال به تحصيل و كارت دانشجويی يا دانش آموزی
*بازنشستگان دواير دولتی : اصل و كپی كارت يا حكم بازنشستگی
مدارک بانكی:
1- پرينت 3 ماه آخر حساب بانكی با مهر و امضای بانک با مانده حداقل حساب 30ميليون تومان به زبان انگليسی ويا كارت اعتباری شخصی بين المللی مانند(American Express,Mastercard,Viza) (سپرده بانكی به صورت ثابت)
2- اصل و كپی سند ملكی ( در صورت دارا بودن)به همراه ترجمه به زبان ايتالیایی يا انگليسی
3- 2قطعه عكس 4*3 رنگی با زمينه سفيد بدون لبخند و از روبرو جديد مغاير با عكس پاسپورت و ويزاهای قبلی
4- اصل و كپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی به همراه ترجمه به زبان انگليسی يا ايتاليايی و اصل و كپی شناسنامه همسر متقاضی
5- مبلغ 60 يورو هزينه تحويل مدارک داخل سفارت (يورو به صورت اسكناس باشد)
توجه : در صورت سفر فرزند زير 18 سال با يكی از اوليا،موافقت محضری پدر يا مادری كه در ايران می ماند جهت خروج فرزند از كشور و سفر به ايتاليا ضروری می باشد در اين موافقت نامه تاريخ سفر و اسم كشور ايتاليا بايد ذكر شود.(ضمنا امضای فرم درخواست كودكان زير 18 سال توسط پدر و مادر الزاميست).
**حداقل زمان لازم برای رسيدگی به درخواست رواديد 15 روز ميباشد كه در اين 15 روز اصل پاسپورت شما نزد سفارت ميماند لطفا جهت برنامه ريزی اين موضوع را مد نظر داشته باشيد**

ادامه مطلب ...